LOGOPEED

Logopeediteenus on suunatud kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele.

KIRJASTUS

Ilmunud on kaheksa pildiraamatut, kaks lugema õppimise raamatut, üks lugemik-töövihik ja üks noorteromaan.

ABIVAHENDID

Time Timer® on abivahend, mis visualiseerib aja kulgu. Kui nähtamatu muutub nähtavaks, on igaühele selge, kui palju aega on jäänud.

Logopeediteenuse eesmärgiks on alati lapse või täiskasvanu iseseisvus ja parem hakkamasaamine.

Meie saame aidata, kui on:

Hääldushäire

Hääldushäireks loetaks ühe või mitme hääliku vaeghääldust, kus häälikut kas moonutatakse, asendatakse mingi muu häälikuga või jäetakse hoopis ära. Häälduslikult keerukaim häälik on eesti keeles vaieldamatult R, aga ka S ja K.

Kõnearengu häire

Kõnele on iseloomulikud rohked hääldusvead, tugevad ja püsivad agrammatismid lausete moodustamisel, sõnavaravead, häiritud on rohkemal või vähemal määral ka kõne mõistmine.

Kõne sujuvuse häire

Kõne sujuvuse häire puhul tuleb jälgida kõnetakistuste esinemissagedust, tüüpi, iseloomu ja kestvust ning seda, kuivõrd kõnetakistusega isik laseb end kogeluse esinemisest häirida.

Kõne arengu hilistus

Hiliskõnelejate puhul tuleks jälgida mitteverbaalse tegevuse taset (jagatud tähelepanu, pilkkontakti, suhtlemise vastastikkust jms). Kindlasti tasuks lasta uurida lapse kuulmist.

Lugemisraskus

Lugemisraskusega inimene loeb aeglaselt, takerdudes, monotoonselt ning ei pruugi loetut päris täpselt või üldse mitte mõista. Vilets lugemisoskus langetab akadeemilist enesehinnangut. Raskused võivad ilmneda eri vanuseastmetes ning püsida kogu elu.

Kirjutamisraskus

Kirjutamisraskusega inimesele võib lisaks õigekirjale olla raske ka verbaalse info hoidmine lühimälus, kirjalik eneseväljendus ning enesekontroll (ebakindlus otsustamisel: kas kirjutasin õigesti või mitte). Eesti keeles valmistab enim raskusi lühikese, pika ja ülipika hääliku kirjas märkimine.

Kas olete konsultatsiooniks valmis?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
kkk

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma võin käia korraga kahe logopeedi juures?

Muidugi. Sel juhul peavad spetsialistid kindlasti omavahel konsulteerima.

Kui kaua tuleb logopeedi juures käia?

Iga inimene on kordumatu ja ainulaadne. Võimatu on ette öelda, kui kaua tuleb logopeedi teenust kasutada. Kahtlemata aitab tulemusele kaasa Teie aktiivne kodune harjutamine või ülesannete tegemine spetsialisti soovituste järgi. Loe lähemalt teenusest

Logopeed oskab hinnata oma töö potentsiaalset efektiivsust ning lõpetab teraapia kohe, kui on selge, et klient sellest kasu ei saa.

Kindlasti on oluline läbi rääkida spetsialistiga oma ootused ja mõtted-tunded seoses loogpeedilise tööga.

Kui palju eralogopeedi teenus maksab?

Esmane kohtumine on alati kallim (al 1.08.22) – 85 €, sest nõuab põhjalikku eeltööd ja süvenemist.

Järgnevate kohtumiste kestus sõltub kliendi tööjõudlusest, nt koolieeliku tunni pikkus on üldjuhul kuni 30 min ja maksab 43 €. Õpilased jaksavad kaasa töötada kuni 45 minutit ja nende tunni tasu on 48 € kord. Kuid selline ajaline jaotus ei ole absoluutne. Täpsema hinnakirja leiate siit.

Kas minu lapse/eeskostetava isikuandmed on teie juures kaitstud?

Teie  isikuandmeid töödeldakse seadusega kooskõlas.

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele on Teil alati õigus nõuda oma lapse/eestkostetava kohta kogutud eriliiki isikuandmete täpsustamist, nende töötlemise lõpetamist või hävitamist kui töötlemine on vastuolus IAK seadusega ning teada, milliseid isikuandmeid, miks ja kellele edastati.

Allkirjastades registreerimislehe nõustute oma üldisikuandmete ning oma lapse/eeskostetava üld- ja eriliiki isikuandmete töötlemiseks* lapsele/eeskostetavale parima logopeedilise teenuse osutamiseks eesmärgiga ennetada, kompenseerida ja/või kõrvaldada kõne-, keele- või kommunikatsiooniraskused.

Kvaliteetne logopeediteenuse pakkumine eeldab võrgustikutööd, omavahel konsulteerimist ja koostöö tegemist asjassepuutuvate osapoolte vahel. Info lapse haridusliku ja tervisliku seisundi kohta liigub vajadusel ainult Teid eelnevalt teavitades ja Teie nõusolekul.

Mis toimub esmasel visiidil?

Lapse arengust ja eripäradest on spetsialist saanud juba aimu elektroonse ankeedi kaudu. Võimaluse korral on lapsevanem lisanud spetsialistile vaatamiseks ka põgusa videolõigu lapse kõne- keele- ja suhtlussituatsioonist.

Esmane kohtumine on väärtuslikku infot andev (eelistatult) silmast silma kohtumine nii lapse kui lapsevanemaga. Kuna koolieeliku põhitegevus on mäng, siis logopeed proovib kõigepealt last kaasa haarata mängulisse tegevusse, suunab last pilte vaatama või vestleb lapsega. Koolilaste puhul palub midagi ette lugeda, kirjutada või jutustada.

Spetsialist läheneb igale oma kliendile individuaalselt ja kogub infot vastavalt sekkumisplaanile: mängu- ja suhtlemisoskused, keskendumine, kõne mõistmine, teemas püsimine,  sujuvus, tähelepanu, tajud, mälu, sõnavara, grammatika, hääldus, lauseehitus, lugemise ja kirjutamisoskuse eel- ja osaoskused, hingamine, kõne tempo ja hääle kvaliteet või nt suu-näopiirkonna lihaste seisund.

Selgitame vanemale, mida märkame, anname soovitusi ja nõuandeid, mida jälgida, milliseid lisauuringuid oleks tarvis ja millise arendamist vajava valdkonnaga tegelemine on hetkel tähtsaim.

Lapsevanem on esimesel korral alati kaasas ja võib vastavalt vajadusel olla “tõlgiks” ka järgnevatel kordadel (olenevalt lapsest, kokkuleppel). Järgnevatel kohtumistel osaleb laps üldjuhul tunnis üksinda.

Sisuline tagasiside ja infovahetus lapsevanemaga toimub kohe peale esmast kohtumist koha peal või hiljem meili või telefoni teel.

Milliseid mänge soovitate koolieeelses eas lapsega mängida kodus?

Kindlasti mängige mänge, kus tuleb suhelda ja end väljendada. Väikelastega on hea mängida palli või peitusmänge, hüpitus- ja laulumänge, “Kus on…?” – mänge. Veel sobivad nt äraarvamis-, müramis-, ronimis-, nuputamis-, sorteerimis-, peenmotoorikat arendavad laulu- ja rollimängud, tähelepanu- ja mõtlemismängud – kõik mängud, kus on vaja kasutada nutikust, mis on emotsionaalselt siduvad, st päris, ning meeldivad nii Teile kui lapsele! Suhtlemine peab olema meeldiv ja rõõmus tegevus.

Elektroonsed mänguasjad, ka nn rääkivad nukud, äpid, Youtube’i ja multikakanalite vaatamine kahjuks kõne- ja suhtlemisoksusi ei arenda.

Kas söömise ja kõne areng on omavahel seotud?

Jah. Mõlema tegevuse puhul kasutab laps samu lihaseid. Hingamine, närimine, neelamine ja rääkimine on keerulised lihaskoordinatsiooni nõudvad toimingud, kus  väga paljud väikesed lihased teevad omavahel koostööd.

Kindlasti õpetage laps ise päris tassist jooma ja ise lusikaga sööma. Laske närida tahket toitu niipea, kui ta selleks suuteline on! Siis arenevad ka näolihased ja lõualuud õigesti.

Millise sagedusega peaks logopeedi külastama?

Tundide sagedus on individuaalne. Üldjuhtudel saame kokku 1-2 korda nädalas.

Millised on logopeedi töövahendid?

Logopeedi töövahenditeks on erineva raskusastmega ja erinevat tüüpi pildid ja tekstid, harjutustikud, raamatud, mängud ja mänguasjad.

Logopeedi aitavad tema töös peegel ja minitaskulamp. Kasutame kummikindaid, visiiri ja spaatleid ja spetsiaalseid sonde. Ka diktofon või arvutiprogramm kõne analüüsiks on omal kohal.

Kõige sagedamini kasutatavad vahendid on siiski tavaline paber ja pliiats.

Kõik töövahendid desinfitseeritakse peale igat kasutuskorda. Ruumi tuulutatakse peale igat klienti.

Kas logopeedi on võimalik ka endale koju kutsuda?

Jah, teeme vähesel määral ka väljasõite kliendi asukohta. Sel juhul lisandub väljasõidutasu: 60 senti/km.

Kas osutate eralogopeedi teenust ka kaugteel?

Jah,  selleks on kaks võimalust. Nõustame kliente (ka töövälisel ajal) minudoc.ee keskkonnas. Kui väljapandud ajad puuduvad, siis tasub neid küsida. Samas, põgus logopeedikonsultatsioon ei asenda esmast põhjalikku kohtumist koos hindamise ja eesmärkide seadmisega.

Teine võimalus on kasutada eralogopeedi teenust Skype’i teel. Palun anda oma sellekohasest soovist teada meilile logopeed@glossus.eu või mainida seda kontaktivormis. Kaugvastuvõttude korral on samuti vaja esmalt registreeruda kontaktvormi kaudu esmasele visiidile nii nagu kontaktvastuvõttudegi puhul.

Kaugteraapia on võimlausel kombineeritud silmast silma kohtumis(t)ega.

Edukaks kaugsuhtluseks on vaja stabiilset internetiühendust, kõrvaklappe ja vaikset ruumi. Palun asetage end istuma näoga vastu valgust.

Logopeedid

Logopeedia ja eripedagoogika on omavahel tihedalt seotud erialad. Paljud hetkel tööturul olevad Tartu Ülikooli haridusega spetsialistid on saanud väljaõppe mõlemal erialal.