LOGOPEED

Logopeediteenus on suunatud kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele.

KIRJASTUS

Ilmunud on kaheksa pildiraamatut, kaks lugema õppimise raamatut, üks lugemik-töövihik ja üks noorteromaan.

ABIVAHENDID

Time Timer® on abivahend, mis visualiseerib aja kulgu. Kui nähtamatu muutub nähtavaks, on igaühele selge, kui palju aega on jäänud.

Kahtlused-kõhklused lapse või täiskasvanu kõne kvaliteedi osas? Kui Teil on kiire üldine küsimus või ei tea, kas ja kelle juurde üldse pöörduda, siis on logopeedi kiirkonsultatsioon just see, mida vajate! Peame nõu!Broneeri videokonsultatsioonTasuline konsultatiivne lühivastuvõtt 𝗲𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗸𝗲𝗲𝗹𝗲𝘀 – lisainfo/kinnitus sinu murele, üldinfo kõneravi kohta jne (NB! ei asenda esmast visiiti!)

 

Broneeri vastuvõtuaeg logopeedi esmasele visiidile, kui esineb…

Hääldushäire

Hääldushäireks loetaks ühe või mitme hääliku vaeghääldust, kus häälikut kas moonutatakse, asendatakse mingi muu häälikuga või jäetakse hoopis ära. Häälduslikult keerukaim häälik on eesti keeles vaieldamatult R, aga ka S ja K.

Kõnearengu häire

Kõnele on iseloomulikud rohked hääldusvead, tugevad ja püsivad agrammatismid lausete moodustamisel, sõnavaravead, häiritud on rohkemal või vähemal määral ka kõne mõistmine.

Kõne sujuvuse häire

Kõne sujuvuse häire puhul tuleb jälgida kõnetakistuste esinemissagedust, tüüpi, iseloomu ja kestvust ning seda, kuivõrd kõnetakistusega isik laseb end kogeluse esinemisest häirida.

Kõne arengu hilistus

Hiliskõnelejate puhul tuleks jälgida mitteverbaalse tegevuse taset (jagatud tähelepanu, pilkkontakti, suhtlemise vastastikkust jms). Kindlasti tasuks lasta uurida lapse kuulmist.

Lugemisraskus

Lugemisraskusega inimene loeb aeglaselt, takerdudes, monotoonselt ning ei pruugi loetut päris täpselt või üldse mitte mõista. Vilets lugemisoskus langetab akadeemilist enesehinnangut. Raskused võivad ilmneda eri vanuseastmetes ning püsida kogu elu.

Kirjutamisraskus

Kirjutamisraskusega inimesele võib lisaks õigekirjale olla raske ka verbaalse info hoidmine lühimälus, kirjalik eneseväljendus ning enesekontroll (ebakindlus otsustamisel: kas kirjutasin õigesti või mitte). Eesti keeles valmistab enim raskusi lühikese, pika ja ülipika hääliku kirjas märkimine.

Vajate logopeedi teenust?

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
kkk

Korduma kippuvad küsimused

Kas teenust on võimalik saada perearsti teraapiafondi raames?

Kahjuks mitte. Enne järjekorda registreerimist palun mõelge läbi teenuse rahastus. Vajadusel helistage kohalikku omavalitsusse ja uurige tingimusi logopeediteenuse kompenseerimiseks. Kui kohaliku omavalituse poolt ei ole kõneravi teenus tagatud, on vanemal õigus saada logopeediteenusele tehtud kulu katteks kompensatsiooni.

Soovite teha kingituse ja kinkida kellelegi logopeedi esmase 50-minutilise visiidi koos kõne ja suhtlemisoskuse hindamise, nõuannete ja teraapiaplaani koostamisega? Osta logopeediteenuse kinkekaart. Siiski, ka kinkekaardiga tasumisel teenindame kõiki kliente üldjärjekorra alusel.

Kui pikk on järjekord logopeedile?

1.05.24 seisuga on järjekord hinnanguliselt kuni oktoobrini.

Kui palju eralogopeedi teenus maksab?

Esmane kohtumine on alati kallim (al 1.08.23) – 120 €, sest nõuab pikka põhjalikku eeltööd ja süvenemist, teraapiaeesmärkide seadmist.

Järgnevate visiitide kestus sõltub üldiselt kliendi tööjõudlusest, nt koolieeliku tunni pikkus on kuni 30 min ja maksab 54 €. Suuremad lapsed jaksavad kaasa töötada kuni 45 minutit ja nende ühe visiidi tasu on 59 € kord. Siiski ei olene tunni pikkus ainult lapse vanusest. Ka väikestega tuleb vajadusel läbi viia pikemaid tunde. Tutvu hinnakirjag siin.

Kas logopeedi on võimalik ka endale koju kutsuda?

Jah, teeme vähesel määral ka väljasõite kliendi asukohta. Sel juhul lisandub väljasõidutasu: 60 senti/km. Kahjuks suure töökoormuse tõttu ei ole võimalik koduvisiite väga palju teha.

Millise sagedusega peaks logopeedi külastama?

Tundide sagedus on individuaalne. Üldjuhtudel saame kokku 1-2 korda nädalas.

Kas võib käia korraga kahe logopeedi juures?

Muidugi. Sel juhul peavad spetsialistid kindlasti omavahel konsulteerima.

Kui kaua tuleb logopeedi juures käia?

Iga inimene on ainulaadne. Võimatu on ennustada, kui kaua tuleb logopeedi teenust kasutada. Kahtlemata aitab tulemusele kaasa Teie aktiivne kodune harjutamine või järjepidev tegelemine spetsialisti juhiste järgi. Loe lähemalt teenusest!

Logopeed oskab hinnata oma töö potentsiaalset efektiivsust ning lõpetab teraapia kohe, kui on selge, et klient sellest kasu ei saa.

Oluline on läbi rääkida spetsialistiga oma ootused ja mõtted seoses logopeedilise tööga ning kokku leppida konkreetsed eesmärgid.

Kas osutate eralogopeedi teenust kaugteel?

Jah, selleks on kaks võimalust. Lühinõustame kliente (ka töövälisel ajal) minudoc.ee keskkonnas. Kui väljapandud ajad puuduvad, klõpsa nupul “Küsi aegu”. Põgus logopeedikonsultatsioon ei asenda siiski esmast visiiti põhjaliku hindamise ja eesmärkide seadmisega.

Teine võimalus on kasutada eralogopeedi teenust Skype’i teel. Palun anda oma sellekohasest soovist teada meilile logopeed@glossus.eu või mainida seda kontaktivormis. Kaugvastuvõttude korral on samuti vaja esmalt registreeruda kontaktvormi kaudu esmasele visiidile nii nagu kontaktvastuvõttudegi puhul.

Kaugteraapia on võimalusel kombineeritud silmast silma kohtumis(t)ega.

Edukaks kaugsuhtluseks on vaja stabiilset internetiühendust, kõrvaklappe ja vaikset ruumi. Palun asetage end istuma näoga vastu valgust.

Mis toimub esmasel visiidil?

Lapse arengust ja eripäradest on spetsialist saanud juba aimu elektroonse ankeedi kaudu. Võimaluse korral on lapsevanem lisanud vaatamiseks ka põgusa videolõigu lapse spontaansest suhtlusest pereringis.

Esmane kohtumine on väärtuslikku infot andev (eelistatult) silmast silma kohtumine nii lapse kui lapsevanemaga. Kuna koolieeliku põhitegevus on mäng, siis logopeed proovib kõigepealt last kaasa haarata mängulisse tegevusse, suunab last pilte vaatama või vestleb lapsega. Koolilaste puhul palub midagi ette lugeda, kirjutada või jutustada.

Spetsialist läheneb igale kliendile individuaalselt ja kogub infot vastavalt sekkumisplaanile: mängu- ja suhtlemisoskused, keskendumine, kõne mõistmine, teemas püsimine, kõne sujuvus, tähelepanu, tajud, mälu, sõnavara, grammatika, hääldus, lauseehitus, lugemise ja kirjutamisoskuse eel- ja osaoskused, hingamine, kõne tempo ja hääle kvaliteet või nt suu-näopiirkonna lihaste seisund.

Selgitame vanemale, mida märkame, anname soovitusi ja nõuandeid, mida jälgida, milliseid lisauuringuid oleks tarvis ja millise arendamist vajava valdkonnaga tegelemine on hetkel tähtsaim.

Lapsevanem on esimesel korral alati ruumis kaasas ja võib vastavalt vajadusel olla “tõlgiks” ka järgnevatel visiitidel (olenevalt lapsest, kokkuleppel). Järgnevatel kohtumistel osaleb laps üldjuhul tunnis üksinda.

Sisuline tagasiside ja infovahetus lapsevanemaga toimub kohe peale esmast kohtumist koha peal või hiljem meili või telefoni teel.

Kas minu lapse/eeskostetava isikuandmed on teie juures kaitstud?

Teie  isikuandmeid töödeldakse seadusega kooskõlas.

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele on Teil alati õigus nõuda oma lapse/eestkostetava kohta kogutud eriliiki isikuandmete täpsustamist, nende töötlemise lõpetamist või hävitamist kui töötlemine on vastuolus IAK seadusega ning teada, milliseid isikuandmeid, miks ja kellele edastati.

Allkirjastades registreerimislehe nõustute oma üldisikuandmete ning oma lapse/eeskostetava üld- ja eriliiki isikuandmete töötlemiseks* lapsele/eeskostetavale parima logopeedilise teenuse osutamiseks eesmärgiga ennetada, kompenseerida ja/või kõrvaldada kõne-, keele- või kommunikatsiooniraskused.

Kvaliteetne logopeediteenuse pakkumine eeldab võrgustikutööd, omavahel konsulteerimist ja koostöö tegemist asjassepuutuvate osapoolte vahel. Info lapse haridusliku ja tervisliku seisundi kohta liigub vajadusel ainult Teid eelnevalt teavitades ja Teie nõusolekul.

Milliseid mänge soovitate koolieeelses eas lapsega mängida kodus?

Kindlasti mängige mänge, kus tuleb suhelda ja end väljendada. Väikelastega on hea mängida palli või peitusmänge, hüpitus- ja laulumänge, “Kus on…?” – mänge. Veel sobivad nt äraarvamis-, müramis-, ronimis-, nuputamis-, sorteerimis-, peenmotoorikat arendavad laulu- ja rollimängud, tähelepanu- ja mõtlemismängud – kõik mängud, kus on vaja kasutada nutikust, mis on emotsionaalselt siduvad, st päris, ning meeldivad nii Teile kui lapsele! Suhtlemine peab olema meeldiv ja rõõmus tegevus.

Elektroonsed mänguasjad, ka nn rääkivad nukud, äpid, Youtube’i ja multikakanalite vaatamine kahjuks kõne- ja suhtlemisoksusi ei arenda.

Kas söömise ja kõne areng on omavahel seotud?

Jah. Mõlema tegevuse puhul kasutab laps samu lihaseid. Hingamine, närimine, neelamine ja rääkimine on keerulised lihaskoordinatsiooni nõudvad toimingud, kus paljud väikesed lihased teevad omavahel koostööd.

Kindlasti õpetage laps ise päris tassist jooma ja ise lusikaga sööma. Laske närida tahket toitu niipea, kui ta selleks suuteline on! Siis arenevad ka näolihased ja lõualuud õigesti.

Millised on logopeedi töövahendid?

Töövahenditeks on erineva raskusastmega ja erinevat tüüpi pildid ja tekstid, harjutustikud, raamatud, mängud ja mänguasjad.

Logopeedi aitavad tema töös peegel ja minitaskulamp. Kasutame kummikindaid, visiiri ja spaatleid ja spetsiaalseid sonde. Ka diktofon või arvutiprogramm kõne analüüsiks on omal kohal.

Kõige sagedamini kasutatavad vahendid on siiski tavaline paber ja pliiats.

Kõik töövahendid desinfitseeritakse peale igat kasutuskorda. Ruumi tuulutatakse peale igat klienti.

Eralogopeedi teenus

Logopeedilise teraapia eesmärgiks on lapse või täiskasvanu iseseisvus ja parem hakkamasaamine igapäevaelus!